زبانهای قابل ترجمه

زبان هایی که در این موسسه قابل ترجمه رسمی و غیررسمی می باشند عبارتند از: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، عربی، ایتالیایی، اسپانیایی، ترکی استانبولی، و دیگر زبانهایی که در ایران دارای مترجم رسمی می باشند.


دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی