لیست قیمت و زمان ترجمه

لیست قیمت ترجمه مدارک رسمی مطابق تعرفه اعلام شده از طرف اداره فنی مترجمان رسمی قوه قضائیه بوده که در وبسایت آن سازمان (www.iacti.ir) قابل مشاهده است. زمان ترجمه مدارک رسمی نیز یک تا دو روز بوده و زمان تائیدیه دادگستری و تائیدیه امور خارجه نیز دو روز می باشد که به زمان ترجمه اضافه خواهد شد.
در خصوص مدارک غیررسمی، مدت زمان ترجمه به میزان و حجم کار، نوع کار (تخصصی و غیر تخصصی بودن)، ترجمه دست نویس یا تایپ و غیره خواهد بود اما این موسسه تمام همت خود را بکتر خواهد گمارد تا ترجمه مدارک رسمی و غیررسمی را برای جلب رضایت بیشتر مشتریان، در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.